სამომავლო პროექტები

თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მომზადება გეოინფორმაციულ სისტემებში!

შპს ,,ლოპოტა ტურ სერვისის" - კადრის გადამზადება - სისტემურ და ქსელურ ადმინისტრირებაში

სიქპა სექურითი სოლუშეს ჯორჯია