გრაფიკული პროგრამები

Adobe Photoshop - სასწავლო კურსი

 • Photoshop - ში მუშაობის პრინციპები
 • ინტერფეისის მართვა
 • რასტრული რედაქტორის არსი
 • ფოტოსთან მუშაობა
 • სურათის დამუშავება
 • ტიპოგრაფია-ტექსტთან მუშაობა
 • სხვადასხვა ეფექტების გამოყენება
 • ფენებთან მუშაობის პრინციპი
 • ნიღბებთან მუშაობა და მათი გამოყენება სწორად
 • ფილტრების დანიშნულება
 • ინსტრუმენტთა პანელის დეტალური განხილვა და ყველა ინსტრუმენტის გამოყენება პრაქტიკაში
 • მონიშვნებთან მუშაობა
 • ფერთან მუშაობა
 • ფუნჯებთან მუშაობა
 • გამოსახულების რეტუშირება
 • შავ-თეთრი სურათის გაფერადება
 • 3D ობიექტებთან მუშაობა და მათი გამოყენება 2D გამოსახულებაში
 • ნამუშევრის შენახვა საჭირო ფორმატში
 • ნამუშევრის მომზადება დასაბეჭდად

აღნიშნული კურსის გავლის : შემდეგ მსმენელს შეეძლება პროგრამასთან იმუშაოს უმაღლეს დონეზე, შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის სამუშაო. შეეძლება დასაქმდეს სტამბებში, სარეკლამო კომპანიებში და სხვა კომპანიებში  დიზაინერად.

პრაქტიკული გაკვეთილების გარდა შეისწავლება თეორიული ნაწილი სადაც ახსნილი იქნება თუ როგორ ხდება ფერთან სწორი მუშაობა, რა არის პოლიგრაფია, რა სტანდარტები არსებობს პოლიგრაფიული ნაწარმის შექმნისას.

კურსის ხანგრძლივობა – 12 ლექცია

ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება  - 250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება220 ლარი

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 180  ლარი

CorelDRAW

ü  პროგრამის ზოგადი დახასიათება

ü  პროგრამის ინტერფეისის განხილვა

ü  მისალმების ფანჯარა

ü  ძირითად ინსტრუმენტთა პანელი

ü  დოკუმენტებთან მუშაობა

ü  გვერდებთან მუშაობა

ü  ვექტორებთან მუშაობა

ü  ვექტორების რედაქტირება

ü  ვექტორული გამოსახულებების შექმნა

ü  ობიექტების განხილვა და მათი რედაქტირება

ü  ლეიერებთან მუშაობა

ü  ტექსტთან მუშაობა

ü  ეფექტებთან მუშაობა

ü  რასტრულ გამოსახულებასთან მუშაობა

ü  რასტრული გამოსახულების გავექტორება

ü  ფერებთან მუშაობა

ü  პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება

კურსის გავლის შემდეგ: მსმენელი დამოუკიდებლად შეძლებს ვექტორებთან მუშაობას, სარეკლამო პროდუქტის შექმნას: სავიზიტო ბარათების, ბროშურების, ლოგოების, ფლაერების, პოსტერების და სხვა.

კურსის ხანგრძლივობა – 12 ლექცია

ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება -250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება220 ლარი

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 180  ლარი

Adobe Illustrator CS6 - სასწავლო კურსი

 • პროგრამის ინტერფეისი
 • დოკუმენტის შექმნა/გახსნა
 • ინსტრუმენტთა პანელის დეტალური განხილვა
 • შეიპებთან მუშაობა
 • ფუნჯებთან მუშაობა
 • ხატვა
 • ობიექტებთან მუშაობა
 • Pathfinder-ობიექტებზე მანიპულაცია
 • ობიექტების დამუშავება
 • Type tool-ტექსტთან მუშაობა
 • ვექტორული გამოსახულების მნიშვნელობა
 • ეფექტებთან მუშაობა
 • ფილტრებთან მუშაობა
 • გრადიენტები
 • დიაგრამები და გრაფიკები
 • სამ განზომილებიან სივრცეში მუშაობა
 • 3D ობიექტებთან მუშაობა
 • სიმბოლოებთან მუშაობა
 • დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი დამოუკიდებლად შეძლებს პროგრამაში მუშაობას და პოლიგრაფიული მასალის შექმნას: ლოგოების, ბროშურების, სავიზიტო ბარათების, ბუკლეტების,ფლაერების, ბანერების და სხვა პოლიგრაფიის. შეგეძლებათ შექმნათ მაღალი ხარისხის ვექტორული ნაწარმი.

კურსის ხანგრძლივობა – 12 ლექცია

ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება280 ლარი.
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება250 ლარი.

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 220  ლარი

Adobe InDesign CC - სასწავლო კურსი

პროგრამის ინტერფეისის გაცნობა და მისი მოწყობა; ახალი დოკუმენტის შექმნა
ნავიგაცია; პანელებთან და პალიტრებთან მუშაობა
ინსტრუმენტთა პანელი; ცხელი ღილაკები; მენიუთა განხილვა; ეფექტრური მუშაობა პანელებთან
მინდვრები და სვეტები; გვერდის ზომა, მიმმართველები; ბიბლიოთეკა და სნიპეტები
გვერდების მართვა; გვერდების ნუმერაცია; მასტერ გვერდი; შაბლონები
ტექსტთან მუშაობა; მარკირებული სიის შექმნა; ნუმერაციული ტექსტის შექმნა; გამოსახულებასთან მუშაობა
სურათის იმპორტი; გამოსახულების რედაქტირება; ლეიერებთან მუშაობა; ობიექტებთან მუშაობა
ეფექტებთან მუშაობა; ტრანსფორმაციის სახეობები; სტილებთან მუშაობა; ტექსტური სტილები
აბზაცის სტილები; ობიექტის სტილები; სტილების იმპორტი; ფერთან მუშაობა
სვოჩების პალიტრა; გრადაციები; ხელსაწყო ქულერი; ცხრილების შექმნა
ცხრილების სტილები; დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება
PDF დოკუმენტის შექმნა; Package ის შექმნა; ინტერაქტიული დოკუმენტის შექმნა

კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ პროგრამა მაღალ დონეზე და გექნებათ შესაძლებლობა იმუშაოთ წიგნების, ჟურნალების და გაზეთების დაკაბადონებაზე.
შეგეძლებათ შექმნათ პოლიგრაფიული ნაწარმი, როგორიცაა: სავიზიტო ბარათები, ფლაერები, კალენდრები, ბროშურები, პოსტერები და ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა – 12 ლექცია

ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება280 ლარი.
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება250 ლარი.

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 220  ლარი

შესაძლებელია გაიაროთ საათობრივი კონსულტაციები- ერთი კონსულტაცია ინდივიდუალურად  25-30 ლარი.

გაითვალისწინეთ: კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება საკუთარი ,,პორტველიო“ – რომელშიც თავმოყრილი იქნება ჩვენთან სწავლის პერიოდში მიღებული ცოდნის შედეგად შექმნილი საკუთარი ნამუშევრები.

ასევე ჩვენი მსმენელების საუკეთესო ნამუშევრები განთავსებული იქნება ჩვენს fb-ის ოფიციალურ გვერდზე, რომელსაც ათასობით დამთავიერებელი ყავს.

ეს ზრდის შანსს, რომ საუკეთესო მსმენელებით დაინტერესდნენ დამსაქმებელი კომპანიები!

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:

https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2