სამგანზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაცია

Autodesk 3Ds Max

I დონე -  მოდელირება

პროგრამის ინტერფეისი, სტანდარტული ობიექტების შექმნა, საზომი ერთეულების დაყენება, ობიექტების გადაადგილება, მოტრიალება, მაშტაბირება, კოპირება, სარკისებრი ასახვა, მიბმა, გათანაბრება, დაჯგუფება, ობიექტის ცენტრის გადაადგილება.

ხაზობრივი ობიექტების შექმნა, ფორმის დამუშავება, გასქელება, ინტერიერის გეგმის შექმნა.

კომპლექსური ობიექტების შექმნა - ბრძანებები Boolean, ShapeMerge, Scatter

მოდიფიკატორები: Extrude, Sweep (ობიექტის შექმნა ჭრილის ფორმის მითითებით), Lathe. (მობრუნების ზედაპირების შექმნა)

ობიექტების მასივის შექმნა: ბრძანება Array; ობიექტების დალაგება მრუდზე: ბრძანება Spacing Tool

სტანდარტული ობიექტის რედაქტირებად ობიექტად გადაქცევა. პოლიგონალური მოდელირება (Editable Poly). ობიექტის დეფორმირება - Soft Selection

ობიექტის დაგლუვება - მოდიფიკატორები TurboSmooth, MeshSmooth

მოდიფიკატორები FFDbox, FFDcyl

მოდიფიკატორები Shell, Lattice, Slice

დეფორმირების მოდიფიკატორები: Bend, Twist, Taper, Noise, Relax, Push, Stretch, Spherify, Squeeze, Affect Region, Ripple, Wave, Skew, Displace

მოდიფიკატორი Hair and Fur (თმის, ბეწვის, ბალახის შექმნა)

ფაილების იმპორტირება (obj, fbx, 3ds) და ექსპორტირება

რენდერის ფონის შეცვლა - Environment

პრაქტიკული სამუშაო: ინტერიერის და ექსტერიერის მოდელირება - ავეჯის, შენობების, არქიტექტურული ელემენტების და ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 300 ლარი

2-3 კაციან ჯგუფში: 270 ლარი

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 240 ლარი

 

 (მე-2 დონერთული ტექსტურირება და ვიზუალიზაცია)

II დონე   -   მასალების შექმნა, განათების და კამერების დაყენება და ვიზუალიზაცია Vray რენდერის გამოყენებით

მასალების რედაქტორი - Material Editor,

მასალების ბიბლიოთეკის გამოყენება

სტანდარტული მასალის (Standard) ძირითადი პარამეტრები, რელიეფის მიცემა (Bump), მინის და სარკის მასალის შექმნა (Raytrace), პროცედურული რუკები:  Checker, Dent, Cellular, Splat, Stucco, Noise, Smoke, Swirl, Wood, Wave, Gradient, Gradient Ramp, Marble, Perlin Marble, Speckle, Tiles.

კომპლექსური მასალა Multi/Sub-Object

ტექსტურის გასწორება, ზომის შეცვლა, მოტრიალება, მაშტაბირება: მოდიფიკატორები UVW Map, UVW Xform

კამერის დაყენება, კამერის პარამეტრების მართვა.

განათების დაყენება, სტანდარტული და ფოტომეტრიული განათება. სინათლის წყაროების პარამეტრების მართვა.

Vray რენდერის დაყენება, პარამეტრების მართვა: Irradiance map, Light Cache, Color mapping, Image sampler

Vray-ის სტანდარტული მასალა VrayMtl

Vray-ის მასალების შექმნა: მინა (სტანდარტული, დაბურული, ფერადი), სარკე, ლითონი, ხე, აგური, კერამიკა და ა. შ.

Vray-ის თვითნათებადი მასალა VrayLightMtl

Vray -ის განათება - Vray light (განათების სხვადასხვა ფორმები Plane, Sphere, Dome)

Vray HDRI პროცედურული რუკა ( გარემოს არეკვლა)

Vray Sky

ინტერიერის და ექსტერიერის განათების მეთოდები.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 350 ლარი

2-3 კაციან ჯგუფში: 320 ლარი

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 280 ლარი

 

III დონე  - რთული მოდელირება, ტექსტურირება. Vray.

კარკასული მოდელირება - მოდიფიკატორები CrossSection, Surface.

კომპლექსური ობიექტების შექმნა -  Loft

ნაჭრის შექმნა - მოდიფიკატორი Cloth

ჩანართი Graphite Modeling Tools

რთული ობიექტების მოდელირება (მანქანა, პერსონაჟი): ზედხედის და გვერდხედების ნახაზების გამოყენებით

რთული ტექსტურირება: მოდიფიკატორი Unwrap UVW (ტექსტურის გაშლა). რთულ ობიექტზე ტექსტურის გადაკვრა.

პროცედურული რუკები Mask, Mix - კომპლექსური ტექსტურის შექმნა.

მოდიფიკატორი VertexPaint და პროცედურული რუკა VertexColor

Vray – ის განათება: Vray IES, Vray Sun (მზე), Vray Light (Mesh)

Vray-ის კამერა Vray Physical Camera

Vray Proxy  - ბევრ მრავალწახნაგოვან ობიექტებთან მუშაობის შესაძლებლობა

Vray Fur - თმის, ბეწვის და ბალახის შექმნა

მოდიფიკატორი VrayDisplacementMod (რელიეფური ფაქტურის შექმნა)

VrayBlend Mtl – Vray-ის კომპლექსური მასალის შექმნა

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 350 ლარი

2-3 კაციან ჯგუფში: 320 ლარი

კურსის ღირებულება:   4-5 კაციან ჯგუფში  - 280 ლარი