ფინანსური მენეჯმენტი

სასწავლო კურსის მიზანი: კურსის ძირითადი მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს ფინანსური მენეჯმენტის არსი, ფინანსური ინფორმაციის გამოყენება მენეჯერული გადაწყვეტილებების მისაღებად. კურსი იძლევა ცოდნას, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს მსმენელმა ფინანსური ანალიზის ფუნდამენტალური კონცეპციები პრაქტიკაში. 

ამ მიზნით, სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები შეისწავლიან სხვადასხვა სახის ფინანსური ანგარიშგებების შედგენასა და მიმოხილვას, კერძოდ:

პროგრამა განკუთვნილია: ბიზნესის ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, მთავარი ბუღალტრებისთვის და ფინანსისტებისთვის

კურსი მოიცავს:

1. ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციები

2. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

 • საბალანსო ანგარიშგება
 • მოგება ზარალის ანგარიშგება
 • კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
 • ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

3. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადება

 • ჯგუფი და კონსოლიდაცია
 • შვილობილი კომპანიები

4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

5. ბიუჯეტირება

6. ხარჯთაღრიცხვა (Standard Costing)

7. საერთაშორისო ფინანსური რეპორტინგის სტანდარტები

 • ძირითადი საშუალებები
 • არამატერიალური აქტივები
 • ფინანსური რეპორტინგი
 • ინვენტარი
 • და ა.შ.

8. ინვესტირების გადაწყვეტილება

9. ბიზნესის შეფასება (ღირებულების გაანგარიშება)

10. ფინანსური რისკები და კონტროლები

გაითვალისწინეთ: ლექციების მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრაქტიკული მაგალითების და სიტუაციური ამოცანების განხილვას, როგორც მსოფლიო, ასევე ქართული კომპანიების დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ნიუანსებს.

კურსდამთავრებულიე უპირატესობანი: დამოუკიდებლად შეძლებენ ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

პროგრამის საფასური:

500 ლარი - 5 კაცი და მეტი ჯგუფში

პროგრამას უძღვება: პროფესიონალი ფინანსისტი, ექსპერტი ფინანსურ საკითხებში.
გაითვალისწინეთ: საუკეთესო კურსდამთავრებულებს ეძლევათ რეკომენდაცია და აქვთ შესაძლებლობა გაიარონ სტაჟირება სხვადასხვა კომპანიაში!