გაძლიერებული ექსელი

Basic Level: 

განკუთვნილია დამწყებთათვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან:

პირველი დონე

ექსელის მომართვა:

ხედვის რეჯიმები.

სვეტის, სტრიქონის სათაურის და ფორმულის პანელის ჩართვა /გამორთვა/.

დოკუმენტის პროცენტული ხედვა.

არეალის დაფიქსირება.

რამდენიმე დოკუმენტთან ერთდროულად მუშაობის რეჟიმი.

სამუშო დოკუმენტის გაყოფა.

საზომი ერთეულის შერჩევა.

სათაურის პანელის  R1C1 სტილის ჩართვა /გამორთვა;

დოკუმენტის პარამეტრების მართვა:

დოკუმენტის ზომა.

გვერდის ორიენტაციის მართვა,

საზღვრის მართვა.

ბეჭდვის ფუნქციის გამოყენება:

სრული სამუშაო წიგნის ბეჭდვა,

კოლონტიტულების მართვა,

მასშტაბთან და საბეჭდ არეალთან მუშაობა,

ცხრილის სათაურის ფიქსაცია, კენტი/ლუწი გვერდების ბეჭდვა და სხვა

მინიშნების დასმა, კორექტირება , გამოჩენა/დამალვა, ამობეჭდვა , წაშლა.

მონაცემთა იმპორტ/ექსპორტი, ფაილის ფორმატებთან მუშაობა .

 დოკუმენტის ფორმატირება:

ტექსტის ფორმატირება,

სტანდარტული ფორმატირება  wrapping text, format painter, merge or split და ა.შ.

კოპირება, ამოჭრა დასმა, დასმის თვისებები .

ცხრილის ფორმატირება

ჩამატება: უჯრის, რიგის,სვეტის შიტის

წაშლა: უჯრის, რიგის,სვეტის შიტის

უჯრების გაერთიანება.

ფორმატირება სვეტის სიგანის, რიგის სიმაღლის.

დამალვა/გამოჩენა, რიგის, სვეტის და შიტის.

შიტზე მოქმედებები: ჩასმა , წაშლა, სახელის გადარქმევა , კომპირება, გადატანა, თავაკის გაფერადება.

მონაცემთა ძებნა, ჩანაცვლება

 მონაცემების ტიპები

რიცხობრივი ფორმატი

ფულადი და ფინანსური ფორმატები

პროცენტული ფორმატი

თარიღისა და დროის ფორმატები

ტექსტის ფორმატი

სამომხმარებლო სიები, მისი მართვა

ავტოშევსება

უჯრის ჩამაგრება

ფილტრაცია , სორტირება

სამუშაო გვერდის მონაცემებზე დიაგრამების აგება, მისი მართვა

სორტირება

AutoFormat და Format Painter გამოყენება

ფორმულები

sum

average

count

max

min

if, if+if

sumif

countif

today

day 360

weekday

conditional  formating

კურსის დასრულების შემდგომ:

** გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა 
** თავს იგძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების/გრაფიკების აგებას და კორექტირებას
** გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები/გრაფიკები, რომელთაც თქვენ შექმნით იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 5 ლექციას
ღირებულება ინდივიდუალურად: 100 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 65 ლარი - ერთი მსმენელისთვის


Intermediate Level: 

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდ მონაცემთა ბაზებში. აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანსური ანგარიშგებების, ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე, საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს. გაითვალისწინეთ, რომ ამ კურსს ძირითადად ეუფლებიან სხვადასხვა წარმატებული ორგანიზაციების ფინანსური დირექტორები, მათი თანაშემწეები, ფინანსური და ბიზნეს ანალიტიკოსები, ასევე, მენეჯერები, ბუღალტრები და საწყობის თანამშრომლები. ამიტომ პრაქტიკული ამოცანები ამ ორგანიზაციებში უკვე გადაჭრილი პრობლემების და მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელებია.

დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა

კლავიატურის კომბინაციების გამოყენება;

არსებული Error-ების მიმოხილვა და მართვა

paste special ბრძანების გამოყენება (formats, formulas, values, preview icons, transpose rows and columns, comments, validation, paste as a link)

Hyperlink-ების შექმნა, რედაქტირება,

Table ფორმატთან მუშაობა

ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR

საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.

სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif,  countifs, averageifs, count A, count blank

ტექსტური ფორმულები:

left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace,  proper, substitute, text;

თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour,  Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday

Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;

Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა

მათემატიკური ფუნქციები

Even, Odd,, Sumif , Sumifs , Subtotal; Sumproduct

Conditional Formulas and Formating

გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter)

ინფორმაციული ფუნქციები

ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)

ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა

Table Format

Pivot table

Pivot chart

ფინანსური ფუნქციებიa

FV, pv ,pmt, ppmt,  nper,

ivot chart

ფინანსური ფუნქციებიa

FV, pv ,pmt, ppmt,  nper,


კურსის დასრულების შემდგომ:

** შეძლებთ სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები; 
** შეძლეთ ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
** ფორმულების და ფორმატირების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ, აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე, დებიტორთა თუ საკუთარი დავალიანების გრაფიკი.
** შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
** ფორმატინგით შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების ალბათობას 
** შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში;

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექციას
ღირებულება ინდივიდუალურად: 180 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 150 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 120 ლარი - ერთი მსმენელისთვის


Advanced Level:

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტესო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში. 

** ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager
** Name Manager -ის გამოყენება 
** ფორმულაში Name-გამოყენება 
** IF+IF; IF+AND+OR
** საძიებო ფორმულები: Vlookup (Advanced), Hlookup (Advanced), Lookup (Advanced), Offset, Indirect, match (advanced), index (advanced), Chooses, Address, Transpose, column, Columns, Row, Rows 
** List Management (Advanced)
** Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
** Database functions: Dsum, Daverage, Dcount, Dget, Dmax, Dmin, Dproduct etc.
** Statistic functions: sumifs, averageifs, countifs, median, mode, rank, large etc.
** PivotTablec & PivotCharts
** Analytic Options
** Goal Seek 
** Scenario Manager (სცენარებთან მუშაობა) 
** Data Table; Solver (ოპტიმიზაციის ფუნქცია)
** Text Functions (advanced) find, replace, substitute, Lower, Value, Trim, text, t, len, rept, char
** ფინანსური ფუნქციები: SLN, SYD, DDB, PV, FV, NPV, PMT, PPMT, PRICE, FVSCHEDULE, IPMT, IRR, INTRATE, ISPMT, XIRR, XNPV, etc.
** Protect and sharing
** Macros, Macros-ის შექმნა, Macro Recorder-ის გამოყენება, მაკროსის რედაქტირება

კურსის გავლის შემდგომ:

** გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე
** შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით
** ასევე, მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას 
** შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 საათს
ღირებულება ინდივიდუალურად: 300 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 260 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 220 ლარი - ერთი მსმენელისთვის


გაითვალისწინეთ, რომ კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოს და ყოველი გაკვეთილის შემდგომ რამდენიმე დავალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით მოგეცემათ და აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევის გარკვეული მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცი კონტროლი. იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებმაც ჩვენთან გადაამზადეს თავიანთი კადრები, შეგიძლიათ ჩვენს ვებ გვერდზე იხილოთ დასრულებული და მიმდინარე პროექტების განყოფილებაში. გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსმენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე, ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზებული პროგრამა, ტრენინგების ჩატარება ხორციელდება როგორც თბილისში, ასევე, რეგიონებში. 

თუ თქვენს კომპანიაში შეგექმნებათ რაიმე პრობლემა ნებისმიერი სახის ექსელის ცხრილებთან დაკავშირებით, ან თავს ვერ ართმევთ გარკვეული ამოცანის გადაჭრას, გსურთ შეიმუშავოთ რაიმე პროგრამა ექსელში, რათა გაიმარტივოთ სამუშაო პროცესი, ჩვენი სპეციალისტები გაგიწევენ საკონსულტაციო მომსახურებას.

Visual Basic For  Application (VBA)

პროგრამირების ენა Microsoft-ის პროდუქტებისთვის რომელიც საშუალებას გაძლევთ წეროთ ავტომატიზირებული პროცედურები, შექმნათ ფუნქციები  და პროგრამები. VBA-ის შესწავლა ექსელში საკმარისია იმისთვის, რომ შეძლოდ მისი გამოყენება სხვა საოფისე აპლიკაციებისთვის.

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის:

ვინც ფლობს ექსელს მაღალ დონეზე და საერთოდ არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა ან აქვს ექსელში მაკროსებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება.

კურსი აგებულია Microsoft ის ოფიციალური ტრეინიგ პროგრამის საფუძველზე და საშუალებას  მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან.

პროგრამის დაუფლების შემდეგ: გექნებათ კოდის ჩაწერის და რედაქტირების საფუძვლიანი ცოდნა;

ფორმებთ თქვენ შეძლებთ საკუთარი პროგრამების, ფუნქციების და ფორმების შექმნას; რეპორტინგის ავტომატიზაციას;

საოფისე პროგრამებთან ერთად მუშაობას;

ასევე სხვა ექსელის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენებას.

კურსის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ მზა კოდების ნიმუშები, ასევე დავალებების სახით თავად შექმნით ტრენერის დახმარებით თქვენთვის სასურველ პროდუქტებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 12 საათნახევრიან ლექციას

ღირებულება ჯგუფში 4 კაცი და მეტი : 380 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

ორ-სამ კაციან ჯგუფში:  450 ლარი-ერთი მსმენელისთვის

ინდივიდუალრად: 560 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:

https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2