მონაცემთა ბაზები - Ms. Access; Sql; Oracle;

SQL Server - ადმინისტრირება, გამოყენება და მხარდაჭერა:

კურსი მსმენელებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ SQL Server–ის ახალი შესაძლებლობები და ამით შეძლონ SQL Server  მონაცემთა ბაზებისა და სერვერების დაპროექტება, შემუშავება, ფუნქციონირება და განვითარება. გარდა ამისა, კურსი აძლევს მსმენელებს იმ ცოდნას, რაც საჭიროა SQL Server–ის აღნიშნული ახალი შესაძლებლობების სათანადოდ გამოყენებისათვის.

სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები:

მსმენელი უნდა ფლობდეს ცოდნას შემდეგი საკითხების შესახებ: ოპერაციული სისტემები (საფუძვლები), კომპიუტერის არქიტექტურა, პერიფერიული მოწყობილობები, პროგრამირების საფუძვლები.

კურსის შინაარსი:

მოდული 1: SQL Server -ის ინსტალაცია და კონფიგურირება

მოდული 2: მონაცემთა ბაზის კონფიგურირება და ექსპლოატაცია

მოდული 3: ცხრილები

მოდული 4: SQL Server -ში ინდექსების აგება

მოდული 5: ტექსტის სრული ინდექსირება

მოდული 6: მონაცემების გადანაწილება და დაყოფა

მოდული 7: მონაცემების იმპორტი და ექსპორტი

მოდული 8: პოლიტიკაზე დაფუძნებული მართვის დაგეგმვა

მოდული 9: მონაცემთა ბაზების სარეზერვო ასლების შექმნა და აღდგენა

მოდული 10: SQL Server-ის ავტომატიზაცია

მოდული 11: SQL Server -ის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

მოდული 12: Microsoft SQL Server მონიტორინგი

მოდული 13: წარმადობის ოპტიმიზაცია

მოდული 14: მონაცემთა ბაზის მონიტორინგი

მოდული 15: Microsoft SQL Server-ის მართვის ელემენტები

მოდული 16: ონლაინ ტესტირება

სწავლის/სწავლების მეთოდები:

აღნიშნული დისციპლინის შესწავლა ხორციელდება ლექციებზე, პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და დამოუკიდებელი მუშაობის დროს სახელმძღვანელოების, რეკომენდირებული ლიტერატურის და ინტერნეტის გამოყენებით. სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შემდეგ მეთოდებს:

  • ლექციას;
  • წერითი დავალების შესრულებას;
  • რეფერატების მომზადება–პრეზენტაციას;
  • დისკუსია–სემინარების ჩატარებას;
  • დამოუკიდებელ მუშაობას;
  • საკონტროლო სამუშაოების შესრულებას

კურსდამთავრებული შეძლებს: SQL Server-ი ერთერთი უძლიერესი მონაცემთა ბაზაა, რომელიც დღესდღეობით გამოიყენება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, საბანკო სექტორებში და მსხვილ კომპანიებში. ეს კურსი თქვენ მოგცემთ საშუალებას შეიქმნათ პერსპექტიული მომვალი და გაარღმავოთ ცოდნა, გაუწიოთ ადმინისტრირება კომპანიაში არსებული მონაცემთა ბაზების სისტემას, დაარეზერვოთ, იზრუნოთ მონაცემების უსაფრხოებაზე, მოახდინოთ ყველაფრის ავტომატიზირება და მონიტორინგი, რათა კომპანიაში არსებული თითოეული ინფორმაციის დეტალიც კი არ იქნეს დაკარგული.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

ლექციები ჩატარდება (კვირაში 2 ჯერ)

კურსის ღირებულება :

ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 700 ლარი;

ჯგუფში  4 კაციდან  - 550 ლარი;

თანხის გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად.

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსემენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე  ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა, კორპორატიული მომხმარებლისთვის გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობიდან შესაბამისად მოხდება ფასების რეგულირება.

Microsoft Access :

მონაცემთა ბაზების მომსახურე პერსონალს უწევს ბაზაში ახალი ინფორმაციის დამატება, საჭირო მოთხოვნის შედგენა და მონაცემთა სწრაფი ძებნა, სხვა და სხვა ტიპის ფორმების აგება, შედეგების რაპორტირება, გადაგზავნა, იმპორტი და ექსპორტი ბაზაში;

მოდული 1: ცარელი მონაცემთა ბაზის შექმნა, შენახვა, გახსნა. მონაცემთა ბაზის შექმნა შაბლონის დახმარებით. ცხრილის შექმნა - ინფორმაციის შეყვანით; ველების განსაზღვრით, სხვა ცხრილზე დაყრდნობით; ველის ტიპები - ტექსტური, რიცხვითი, ლოგიკური; შესაბამისი ველის ტიპის შერჩევა.

მოდული 2: ცხრილებთან/ველებთან/მონაცემთა ჩანაწერებთან მუშაობა - პირველადი გასაღების შექმნა, პირველადი გასაღები მრავალი ცვლადით; მონაცემების შეყვანა, რედაქტირება, ძებნა, ჩანაცვლება, წაშლა, ნავიგაცია, ფილტრი, სორტირება. რელიაციური მოდელები: ერთი ერთთან, ერთი მრავალთან; პირველადი და გარე გასაღები. ცხრილებს შორის მიმართებების შეგმნა, შეცვლა, წაშლა, ბეჭდვა. ინფორმაციის შენახვის ოპტიმიზაცია Table Analyzer - ის გამოყენებით.

მოდული 3: მონაცემთა ვალიდაცია ველის და ცხრილის დონეზე; ინდექსები და მათი საჭიროების წარმოქმნა; პირველადი გასაღები, ინდექსები განმეორებადი და არაგანმეორებადი მონაცემებით; Lookup ველის შექმნა, რედაქტირება; Lookup ველის ხედი ერთი ან რამოდენიმე ველით. Lookup ველი რამოდენიმე ჩანაწერით.

მოდული 4: ფორმების შექმნა; ცარელი ფორმის შექმნა, ფორმის შექმნა ოსტატის დახმარებით. ფორმის კავშირი ცხრილთან. ფორმის სხვადასხვა ხედი. ფორმის რედაქტირება - ველების დაჯგუფება და ჯგუფების დაშლა. ფორმაში ფილტრი, სორტირება, ძებნა, ნავიგაცია. დაქვემდებარებული ფორმების შემნა - მთავარი და დაქვემდებარებული ფორმები. დაქვემდებარების წესის და ველების განსაწღვრა. ფორმის ავტო ფორმატი.

მოდული 5: ფორმების ფუნქციონალობის გაძლიერება სხვადასხვა ობიექტის დამატებით (Text, Lable, Button, Tab, ComboBox, ListBox . . .). აღნიშნული ობიექტების თვისებები (სიგრძე, სიგანე, ფერი, ფონტი, გვერდი სტილი) შეცვლა, მათი კავშირი ველთან, მასკა. რედაქტირების აკრძალვა ველიას ან ფორმის დონეზე.

მოდული 6: ანგარიშების (Reports) ფორმირება; მარტივი ანგარიში, ანგარიშების ფორმირება ოსტატის გამოყენებით, ანგარიშები მრავალ ცხრილზე დაყრდნობით; ავტოფორმატი ანგარიშებში; მონაცემების სორტირება და ფილტი ანგარიშებში; ანგარიშის გახსნა სხვადასხვა რეჟიმში. ანგარიშების რედაქტირება; ცურცლის პარამეტრები.

მოდული 7: მოთხოვნების შექმნა ერთ ცხრილზე დაყრდნობით, მრავალ ცხრილზე დაყრდნობით, მოთხოვნაზე დაყრდნობით;ჩამატების, რედაქტირების და წაშლის მოთხოვნების შექმნა.

მოდული 8: მონაცემების ფილტრი და სორტირება მოთხოვნაში. ფუნქციების გამოყენება მოთხოვნაში; დაჯგუფების მოთხოვნები; ფილტრის როგორც მოთხოვნის შენახვა; დათვლადი ველების შექმნა მოთხოვნებში;

მოდული 9: მარტივი მაკროსების შექმნა; პროცესების ავრომატიზაცია. ფორმის და ანგარიშის გახსნა, მონაცემების განახლება პროგრამულად; ძებნა და ფილტრი მაკროსით; გლობალური ობიექტის TempVars გამოყენება. ორი  Combobox ის შეთანხმებული მუშაობა. მენიუს შექმნა პროგრამულად.

მოდული 10: მონაცემთა იმპორტი და ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატში; სხვა მონაცემთა წყაროდან ცხრილების დაკავშირება; იმპორტის და ექსპორტის სპეციფიკაციების შენახვა.

მოდული 11: ბაზის კონკრეტული სტრუქტურები კონკრეტული შაბლონური ქეისების მაგალითზე: Contacts, NorthWind

მოდული 12: ბაზის კონკრეტული სტრუქტურები კონკრეტული ქეისების მაგალითზე: „მომსახურება“, „წარმოება“, „დისტრიბუცია -რეალიზაცია“, “ადამიანური რესურსების მართვა”

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია 

ღირებულება: ინდივიდუალურად - 400 ლარი.

2/3 კაციან ჯგუფში - 300 ლარი.

4 კაციან ჯგუფში - 220 ლარი.

 

Oracle 11g Fundamentals     

კურსი მოიცავს ფუნდამენტალურ მასალას ორაკლის ენის  SQL და PL/SQL-ის შესახებ. კურსი გათვლილია დამწყებთათვის.სასურველია გამოცდილება კომპიუტერულ მეცნიერებების მიმართულებით.

Oracle მონაცემთა ბაზა არის საფუძველი ბევრ კომპანიაში, მასზეა დამოკიდებული კომპანიის ინფორმაციის შენახვა, დამუშავება და დაცვა. იგი გამოიყენება დიდი რაოდენობის ინფორმაციასთან სამუშაოდ და ისეთ სიტუაციებში, სადაც მონაცემთა უსაფრთოება წარმოადგენს კომპანიის განმსაზღვრელ ფაქტორს.

უმეტესი ბანკები და ტელეკომ-ოპერატორები იყენებენ ამ პლატფორმას და ყოველთვის საჭიროებენ მის კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს. მთავარი მოთხოვნა წარმოადგენს საიმედო პროგრამულ მხარდაჭერას, ასევე პროცედურების ცოდნას, რათა პრობლემის შემთხვევაში მოხდეს ინფორმაციის უდანაკარგო და სწრაფი აღდგენა.

SQL კურსის გავლისას თქვენ გაეცნობით მონაცემთა ბაზების კონცეფციას, მიიღებთ SQL-ის საბაზო ცოდნას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაამუშავოთ კომპანიის მოთხოვნები, შეგეძლებათ მოდიფიცირება გაუკეთოთ უკვე არსებულ ინფორმაციას, შექმნათ ახალი ან წაშალოთ არსებული მონაცემები.

PL/SQL კურსის გავლისას თქვენ გაეცნობით პროგრამირების ენას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, შექმნათ ბლოკები, რომლებიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა აპლიკაციებში.

ასევე მსმენელები შეისწავლიან ფუნქციების, ტრიგერების, პროცედურების  შექმნას და გამოყენებას, პარამეტრების გამოცხადებას და გამონაკლისების დამუშავებას.
 
კურსის ამ ნაწილის გავლით თქვენ შეძლებთ თავისუფლად მოამზადოთ რეპორტები თქვენი კომპანიისთვის.

კურსში განხილული საკითხები


მოდული 1:   ბაზიდან ინფორმაციის ამოღება SELECT-ის საშუალებით.ინფორმაციის გაფილტვრა და დალაგება.

მოდული 2: Single-row ფუნქციების გამოყენება და მიღებულის შედეგის მართვა

მოდული 3:   კონვერტაციის ფუნქციების გამოყენება და მიღებულის შედეგის მართვა

მოდული 4:   მონაცემების დაჯგუფება (GROUP functions)

მოდული 5:   მონაცემების ამოღება JOIN-ის საშულებით

მოდული 6:    Subquery-ს გამოყენება.  Set ოპერატორის გამოყენება

მოდული 7:    DML(Data Manipulation Language) insert,update,delete,merge                                             

მოდული 8:  DDL (Data Definition Language) create,drop,alter

მოდული 9:  User Access  კონტროლი. 

მოდული 10:  სქემა ობიექტების  მართვა ( შექმნა, წაშლა, დამატება)                                                                                                          

მოდული 11:  სისტემური   Data Dictionary Views  გაცნობა, შესწავლა.       

მოდული 12:  PL/SQL-ის შესავლები.    PL/SQL ცვლადების აღწერა, ძირითადი სინტაქსი

მოდული 13:   მონაცემთა ტიპები, ოპერატორები(არითმეტიკული,  ლოგიკური,რელაციური)

მოდული14:   IF, IF THEN ELSE, .. LOOP, WHILE, FOR LOOP, CASE სტრუქტურების აღწერა

მოდული 15:   String ფუნქციები, Exception-ების მართვა

მოდული 16:  Function, Procedures, Triggers, Views შექმნა, აღწერა

მსმენელებს თითქმის ყველა ლექციაზე ექნებათ პრაქტიკული სამუშაოები, რათა უფრო გაიღრმავონ ცოდნა.

კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები

კურსის მასალა არის ინგლისურ ენოვანი, ელექტრონული სახით.
კურსი წარიმართება ქართულ ენაზე.

კურსის ხანგრძლივობა: 16 ლექცია

ლექციები ატარდება (კვირაში 2 ჯერ)

კურსის ღირებულება :

ორ-სამ კაციან ჯგუფში:  700 ლარი; 

ჯგუფში  4 კაციდან:   550 ლარი;

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:

https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2