თურქული ენა - Vip Intellect Group

თურქული ენა

A1- A2 დონე: შეისწავლება წერა-კითხვა, გრამატიკის საფუძვლები, სიტყვების სწორად გამოთქმა, მარტივი წინადადებების აგება და მარტივი საკომუნიკაციო ენა.

კურსის ხანგრძილობა A1-A2 დონისთვის - 3 თვე

თვეში ჩატარდება: 8 ლექცია
კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 200 ლარი
წყვილში: 150 ლარი
3 კაციან ჯგუფებში: 100 ლარი


B1- B2 დონე: შეისწავლება გრამატიკის სრული კურსი, დამოუკიდებლად საუბარი ნებისმიერ სიტუაციაში, ზოგადი სამეცნიერო თემატიკა, პრესისა და მედიის აღქმა-გაანალიზება და თარგმანი, ენისთვის დამახასიათებელი დიალექტების დახვეწა.

კურსის ხანგრძლივობა:2 თვე
თვეში ჩატარდება: 8 ლექცია
კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 250 ლარი
წყვილში: 200 ლარი
3 კაციან ჯგუფებში: 150 ლარი

C1- C2 დონე: შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე თურქულ ენაზე საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დახვეწა, ნებისმიერი დიალოგისა და ტექსტის თარგმნა.

კურსის ხანგრძლივობა:2 თვე
თვეში ჩატარდება: 8 ლექცია
კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 250 ლარი
წყვილში: 200 ლარი
3 კაციან ჯგუფებში: 150 ლარი

რეგისტრაცია

კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება!
კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატი!