ხარისხის კონტროლის პრინციპები და HACCP-ის სისტემა - Vip Intellect Group

ხარისხის კონტროლის პრინციპები და HACCP-ის სისტემა

პროგრამის სახელწოდება: ხარისხის კონტროლის პრინციპები და HACCP-ის სისტემა
პროგრამა განკუთვნილია:იმ პირებისთვის ვინც დასაქმებულია სურსათის საწარმოებსა და ობიექტებში, ან სურს საწარმო, სარეალიზაციო ობიექტის გახსნა, განახლება, კურსი ასევე განკუთვნილია პირებისთვის ვისაც სურს პერსონალის გადამზადება ხარისხის კონტროლის მიმართულებით.
კურსი მოიცავს: შეისწავლოთ ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობა, მისი განსაზღვრა ნედლეულიდან მის საბოლოო პროდუქტამდე გარდა ამისა გექნებათ შესაძლებლობა შეისწავლოთ HACCP-ის სისტემის მნიშვნელობა მისი დანერგვისა და განხორციელებისათვის საჭირო დეტალები.
თემატიკა
• სურსათის უვნებლობის მნიშვნელობა და მისი რეგულირების ძირითადი დებულებები
• სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის ძირითადი ქიმიური კომპონენტები.
• სურსათის უვნებლობის პოლიტიკის ძირითადი საკითხები
• სურსათის უვნებლობის პრინციპები საქართველოში.
• სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის ხარისხი, სურსათის დაბინძურების წყაროები
• სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის უვნებლობა.
• სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის ტექნიკური რეგულირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია.
• სურსათისა და სასურსათო ნედლეულის საფრთხეები.
• საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა – HACCP.
• მიკვლევადობის პრინციპები სურსათის უვნებლობაში.
• HACCP-ის დანერგვამდე საჭირო წინასწარი პროგრამები GHP, GMP
• HACCP ის სისტემის დანერგვის პრინციპები
• HACCP-ის გეგმა და დოკუმენტაციის, ჩანაწერების წარმოება
კურსდამთავრებულის უპირატესობა: შეისწავლის სურსათის უვნებლობისათვის საჭირო არსებულ ძირითად მიმართულებებს, რომელიც პრაქტიკაში გამოიყენება, ასევე შეძლებენ თეორიული ცოდნის მიხედვით საწარმოებში, სურსათის წარმოების და რეალიზაციის დაწესებულებებში დაიცვან ხარისხის კონტროლი, შეძლებენ საჭირო დოკუმენტაციის სწორად წარმოებას.
სრული პროგრმის ხანგრძლივობა : 8 ლექცია
კვირაში ჩატარდება 2 ლექცია
ლექციის ხანგრძლივობა 1,5 სთ
კურსის ღირებულება ჯგუფში 3 კაციდან: 500
კურსის ღირებულება წყვილში: 650
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად:750
კურსის ბოლოს ჩატარდება დასკვნითი ტესტირება და გაიცემა სერთიფიკატი
კურსს უძღვება: ანჟელა ღაჭავა - 4 წლიანი გამოცდილების მქონე სურსათის ტექნოლოგი
მეღვინეობის მაგისტრი, ტრენერი.