მეღვინეობა - Vip Intellect Group

მეღვინეობა

პროგრამა განკუთვნილია: იმ პირებისთვის, ვისაც სურს იმუშაოს ღვინის წარმოებაში ტექნოლოგიურ ხაზებში და ჩაატაროს დეგუსტაცია ან განავითაროს საკუთარი ღვინის
წარმოება.ამ პოზიციებზე სამუშაოდ საჭიროა გაიარონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.
კურსი მოიცავს:
მეღვინეობაში არსებული ტერმინოლოგიას, ღვინის წარმოების სრული ტექნოლოგიებს, დეგუსტაციის პრინციპებს, ღვინოებს შორის განსხვავებას, მათი ხარისხის განსაზღვრას
თემატიკა:
• კანონი ვაზის და ღვინის შესახებ
• ქართული ღვინის ისტორია და კულტურა
• დანადგარების, ხელსაწყოების აგებულება და მათი ფუნქციები
• ყურძნის მიღება- დამუშავება
• ყურძნის ტკბილის შემადგენელი ნივთიერებები, და მათი განსაზღვრა
• ალკოჰოლური დუღილი და მოქმედი ფაქტორები;
• თეთრი ღვინის წარმოება
• ვარდისფერი ღვინის წარმოება
• წითელი ღვინის წარმოება
• ცქრიალა ღვინოების წარმოება
• ბიო-ორგანული ღვინოების წარმოება
• ღვინოების შედარება ადგილმდებარეობის მიხედვით
• ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა
• ღვინოში დამხმარე მასალების შეტანა
• პირველადი და მეორეული დუღილის მნიშვნელობა
• ღვინის სეგმენტაცია
• ღვინის სტაბილიზაცია
• ღვინის ჩამოსხმა
• ღვინის დაავადებები
• ღვინის მოვლა
• ღვინის დეგუსტაცია
კურსდამთავრებულის უპირატესობა:
შეისწავლის მეღვინეობაში არსებულ ძირითად მიმართულებებს, რომელიც პრაქტიკაში გამოიყენება, ასევე შეძლებენ ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან საკუთარი წარმოების ღვინო და შეაფასონ ღვინის ხარისხი. ღვინის მარნებში და ღვინის საწარმოებში დანერგონ სწორი მიმართულება.
სრული პროგრმის ხანგრძლივობა : 12 ლექცია
კვირაში ჩატარდება 2 ლექცია
ლექციის ხანგრძლივობა 2სთ
კურსის ღირებულება ჯგუფში 3 კაციდან: 480 ლარი
კურსის ღირებულება წყვილში: 580 ლარი
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად: 800 ლარი
პრაქტიკული: საწარმოში წარმობის დათვალიერება ადგილობრივი მეღვინის თანხლებით, დეგუსტაცია.
კურსის ბოლოს ჩატარდება დასკვნითი ტესტირება და გაიცემა სერთიფიკატი
კურსს უძღვება: ანჟელა ღაჭავა - 4 წლიანი გამოცდილების მქონე მევენახე-მეღვინეობის მაგისტრი, პრაქტიკოსი მეღვინე, ტრენერი.