მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები! - Vip Intellect Group

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები!

VIP INTELLECT GROUP- ი გთავაზობთ 3 დღიან ტრენინგს
,,მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“!
ტრენინგი ჩატარდება: 19, 20, 21 ივნისს-მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

კურსს უძღვება: მიხეილ მუმლაძე

კურსზე განიხილება მეოთხე კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები თავისი პრაქტიკული მაგალითებით!

1. განყოფილება – მოქმედების სფერო
2. განყოფილება – დაშვებები და ძირითადი პრინციპები
3. განყოფილება – ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
4. განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა , შეფასებები და შეცდომები
5. განყოფილება – ფინანსური ინსტრუმენტები
6. განყოფილება – მარაგები
7. განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივები
8. განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობაში
9. განყოფილება – არაფინანსური აქტივების გაუფასურება
10. განყოფილება – იჯარა
11. განყოფილება – ანარიცხები , პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
12. განყოფილება – საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთან
13. განყოფილება – ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
14. განყოფილება – სახელმწიფო გრანტები
15. განყოფილება – დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
16. განყოფილება – მოგების გადასახადი
17. განყოფილება – უცხოური ვალუტა
18. განყოფილება – საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
19. განყოფილება – წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა

კურსის ხანგრძლივობა: 9 საათი
კურსის ღირებულება: 120 ლარი