გაძლიერებული ექსელი - Vip Intellect Group

გაძლიერებული ექსელი

 Basic Level:

განკუთვნილია დამწყებთათვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან.

** Start
** ექსელის მომართვა:
** დოკუმენტის პარამეტრების მართვა:
** დოკუმენტის ფორმატირება:
** მონაცემების ტიპები
** ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today, day 360, weekday, conditional formating

კურსის დასრულების შემდგომ:

** გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა.
** თავს იგრძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების/გრაფიკების აგებას და კორექტირებას.
** გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები/გრაფიკები რომელთაც თქვენ შექმნით იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 6 ლექციას
ღირებულება ინდივიდუალურად: 250 ლარი (დისტანციურად) 400 ლარი (ადგილზე) ერთი მსმენელისთვის

2-3 კაციან ჯგუფში: 200 ლარი (დისტანციურად) - 250 ლარი (ადგილზე) ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 170 ლარი (დისტანციურად) - 200 ლარი ( ადგილზე) ერთი მსმენელისთვის

Intermediate Level:

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდი მონაცემთა ბაზებში.

აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანსური ანგარიშგებების, ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს;

გაითვალისწინეთ, რომ ამ კურსს ძირითადად ეუფლებიან სხვადასხვა წარმატებული ორგანიზაციების ფინანსური დირექტორები, მათ თანაშემწეები, ფინანსური და ბიზნეს ანალიტიკოსები, ასევე მენეჯერები, ბუღალტრები და საწყობის თანამშრომლები. ამიტომ პრაქტიკული ამოცანები ამ ორგანიზაციებში უკვე გადაჭრილი პრობლემების და მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელებია;

დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა:

** ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR
** საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.
** სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif, countifs, averageifs, count A, count blank
** ტექსტური ფორმულები: left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace, proper, substitute, text;
** თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour, Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday
** Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;
** Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
** მათემატიკური ფუნქციები: Even, Odd" Sumif , Sumifs , Subtotal; Sumproduct, Conditional Formulas and Formating
** გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)
** ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა
** Table Format, Pivot table, Pivot chart , ფინანსური ფუნქციები: FV, pv ,pmt, ppmt, nper;

კურსის დასრულების შემდგომ:

** შეძლებთ სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები;
** შეძლეთ ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
** ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი.
** შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
** ფორმატინგის შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას
** შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში; და ა.შ.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია
ღირებულება ინდივიდუალურად - 350 ლარი (დისტანციურად) - 500 ლარი (ადგილზე) ერთი მსმენელისთვის;
2-3 კაციან ჯგუფში: 300 ლარი (დისტანციურად) - 350 ლარი (ადგილზე) - ერთი მსმენელისთვის;
ჯგუფში 4 კაციდან: 250 ლარი (დისტანციურად) - 300 ლარი (ადგილზე);

Advanced Level:

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტერსო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში.

პროგრამის აღწერა:

**ფილტრაცია, advanced filter, პირობითი დაფორმატება (Conditional Formatting), ავტოსიები,
**ჩადგმული IF-ები And და Or ფუნქციებთან კომბინაციები;შემდეგ ფუნქციებთან ერთად
**მათემატიკური ფუნქციები: (SQRT, Int, Abs, Sumifs, Product, Round, Roman, Randbetween, Trung, Large, Small);
**ტექსტური ფუნქციები: (Mid, Search, Find, Trim, Len, Left, Right, Concatenate, Upper, Proper, Lower) Text to Columns, Remove Dublicates,
**ინფორმაციული ფუნქციები: (ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN, ISODD)
**Data validation: კრიტერიის დადგენა უჯრაში შეზღუდვის დასაწესებლად; Data table;
**ცხრილებისა და სიების დათვალიერება-დამუშავება: Lookup&Reference (Vlookup, Hlookup, Index, Match), Hiperlink;
**დინამიური ცხრილები და მათი დიაგრამები (PivotTable, PivotChart), ოპტიმიზაციის და შეზღუდვების ამოცანები, პროგრამა Solver;

კურსის გავლის შემდგომ: გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას. შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია
ღირებულება ჯგუფში: 350 ლარი (დისტანციურად) - 400 ლარი (ადგილზე) - ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 400 ლარი (დისტანციურად) - 450 ლარი (ადგილზე) - ერთი მსმენელისთვის;
ინდივიდუალურად: 550 ლარი (დისტანციურად) - 600 ლარი (ადგილზე)

გაითვალისწინეთ, რომ კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოს და ყოველი გაკვეთილის შემდგომ რამდენიმე დავალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით მოგეცემათ და აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევის გარკვეული მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცრი კონტროლი;

რეგისტრაცია