გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება - Vip Intellect Group

გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება

პროგრამირება ArcGIS-ის გარემოში

ArcGIS-ის დაპროგრამების საშუალებები (VBA) და ArcObjects-ის მოდელი (2 სთ)
2. გეომონაცემების გამოყენება (მონაცემთა მწკრივები და ფენები. მათი ატრიბუტები, დამუშავება, გარდაქმნა და საკოორდინატო სისტემებთან მიბმა) (2-3 სთ)
3. მონაცემთა გამოსახვა (2 სთ)
4. ArcObjects-ის მოდელის გამოყენება გეომონაცემთა შესწავლისას (2 სთ)
5. ოპერაციები ვექტორულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
6. ოპერაციები რასტრულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
7. ArcObjects-ის გამოყენება ადგილობრივი რუკების შექმნისას და სივრცული ინტერპოლაციის დროს (2-3 სთ)

 

სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - სამ-ოთხ კაციან ჯგუფში - 600 ლარი
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - ხუთ-ათ კაციან ჯგუფში - 500 ლარი

რეგისტრაცია